top of page

Training calamiteitencommissie


Leden van een calamiteitencommissie hebben een ingewikkelde taak: Het onderzoek moet volgens de richtlijnen van IGJ diepgaand zijn en ze worden geacht de betrokken collega’s stevig te interviewen. Daarbij komt dat het gesprek over de rapportage met de gedupeerde patiënt of nabestaanden meestal moeizaam verloopt. Vaak met het gevolg dat deze alsnog formele stappen in de vorm van (tucht-) klachten of claims initiëren richting arts en/of de organisatie. Dat is te voorkomen. Zorgvuldig, empathisch communiceren is de voorwaarde voor vergeving. 

 

We oefenen met gesprekstechnieken aan de hand van cases uit uw eigen

organisatie. De manier van interviewen die we de commissieleden leren, maakt

dat de gesprekken soepeler zullen verlopen, zodat er betere waarheidsvinding

kan plaatsvinden, het onderzoek meer diepgang krijgt en er concrete lering uit kan

worden getrokken. Ook de informatie richting de patiënt en/of diens familie

wordt daarmee vollediger.

Dagdeel 1 is gericht op de interviews die de commissieleden met de betrokken                                             zorgverleners houden in het belang van het onderzoek. Zorgverleners ervaren deze                                     gesprekken vaak als een verhoor, waardoor ze in de verdediging schieten en de                                           gesprekken moeizaam verlopen. De commissieleden leren zodanig te communiceren dat                        

de collega’s die geïnterviewd worden zich veilig voelen, zodat ze zich niet aangevallen                                 voelen en open durven te zijn. 
 

Dagdeel 2 richt zich op de gesprekken met de patiënt en/of familie. Zij willen graag erkenning van hun leed en hebben informatie nodig hebben om met fouten en complicaties om te gaan, om het te kunnen verwerken. De commissieleden leren empathisch te communiceren en weerstand zo veel mogelijk weg te nemen.
 

De training kan ook individueel gevolgd worden door bijvoorbeeld één of twee leden die veelal de gesprekken voeren.

bottom of page