top of page

Doelstelling 

Het bevorderen en faciliteren van open communicatie in de zorg.

Openheid verbetert de kwaliteit van zorg, het dient ieders belang! 

Effect op patiënten/ naasten

Onderzoek toont aan dat patiënten en hun naasten een medische fout

of ernstige complicatie beter kunnen verwerken als er open en eerlijk 

over wordt gecommuniceerd door de betrokken zorgverlener(s). 

 

Effect op zorgverleners 

Ook voor zorgverleners geldt dat ze het beter kunnen verwerken. Een 

calamiteit of incident heeft enorme impact op hen, vaak met burn

out(klachten) tot gevolg. Eén op de tien zorgverleners stoppen met hun

vak na een incident. Het helpt als de behandelrelatie met de patiënt goed blijft zodat er ruimte ontstaat voor vergeving. Ook zullen de gedupeerden zullen minder snel geneigd zijn te escaleren via een (tucht)klacht of claim. Openheid en empathische bejegening biedt namelijk de gewenste erkenning van hun leed. 
 

Patiëntveiligheid
Niet in de laatste plaats is de patiëntveiligheid met een open bespreking van het incident gediend. Leren van je fouten is goed, leren van andermans fouten is beter. Open communiceren over incidenten impliceert gunning om collega's niet dezelfde fouten te laten maken. Bovendien maakt een dokter die zijn /haar incidenten goed verwerkt minder (extra) fouten. 
 

Openheid wettelijk verplicht 
Daarnaast is openheid in formele zin onontkoombaar: de inspectie ziet erop toe, tuchtcolleges leggen zwaardere maatregelen op wanneer geen of onvoldoende openheid is gegeven en er is een wettelijke verplichting (Wkkgz, art. 10 lid 3) dat de zorgverlener “onverwijld mededeling doet van de aard en toedracht van incidenten”.
Ook het zorgveld zelf is doordrongen van de noodzaak dat openheid na incidenten in ieders belang is, evenals aansprakelijkheidsverzekeraars en beroepsorganisaties, getuige ook de door hun opgestelde Gedragscode Openheid Medische Incidenten (GOMA). 

 

Openheid vraagt vaardigheden 

Wat ontbreekt is (structureel ingebed) onderwijs en training voor de zorgverleners van wie deze openheid wordt verwacht. Nog teveel heerst de opvatting, zowel binnen als buiten het zorgveld, dat ze hiertoe zijn geëquipeerd omdat ze getraind worden in het voeren van slechtnieuwsgesprekken. Helaas volstaat dit niet: een gesprek na een incident, waarbij de zorgverlener zelf deel uitmaakt van het slechte nieuws, vraagt andere vaardigheden.

Belemmerende factoren

Een andere belemmerende factor is dat zorgverleners te weinig kennis en te veel vrees hebben over wat wel en niet gezegd mag worden. Tot op de dag van vandaag komen we nog zorgverleners (jong en oud) tegen die ervan overtuigd zijn dat ze zichzelf of hun organisatie in problemen brengen, zodra ze open en eerlijk zijn over incidenten. Ook horen we hen nog vaak zeggen dat ze niet open mogen zijn van de aansprakelijkheidsverzekeraar. Een hardnekkig misverstand: ook verzekeraars propageren al ruim 20 jaar openheid. 

De Stichting wil bewerkstelligen dat alle zorgverleners de benodigde kennis opdoen over de voordelen van openheid en de kans geboden wordt om zich in deze gespreksvaardigheid te bekwamen. 
Het zorgveld is versnipperd, ervaring leert dat kwaliteitsinstrumenten met wisselend succes worden geïmplementeerd. 
 

De Stichting biedt de mogelijkheid voor een gecoördineerde, integrale aanpak voor de zorg; het komt zowel de snelheid van de implementatie als de eenduidigheid ten goede. 
 

De Stichting wil een verschil maken voor alle* getroffenen van een medisch incident in:

·         hun verwerking;
·         de kans op een tijdige herstelbehandeling voor de getroffen patiënt (indien mogelijk);
·         het wegnemen of reduceren van nodeloze negatieve energie;
·         het voorkomen van onnodige juridisering;
·         het voorkomen van onnodige kosten en
·         het werkplezier van de zorgverleners (tevens ten behoeve van de continuïteit van zorg en patiëntveiligheid).

*zowel patiënten, nabestaanden, zorgverleners als de organisaties waar zij werkzaam zijn (resp. de 1st, 2nd en 3rd victims).

Indien u de doelstellingen van Stichting Openheid na Incidenten onderschrijft en wilt helpen deze te verwezenlijken, nodigen we u graag uit om vriend te worden van onze Stichting. Meld u aan via info@openheidincidenten.nl o.v.v. 'Vriend'. 

Bij voorbaat veel dank!

bottom of page