Doelstelling 

Het bevorderen en faciliteren van open communicatie in de zorg.


Open communicatie na incidenten dient ieders belang: onderzoek

toonde aan dat patiënten hun tegenslag beter kunnen verwerken en
meer vertrouwen houden in de betrokken zorgverlener, de organisatie
en de zorg in het algemeen. Ook de zorgverlener is beter in staat om
de gebeurtenissen achter zich te laten als de patiënt begrip toont. De 
patiënt of familie zal minder snel geneigd zijn te escaleren via een
(tucht)klacht of claim. 
Tenslotte is de patiëntveiligheid met een open bespreking van het
incident gediend.


 

Daarnaast is openheid in formele zin onontkoombaar: de inspectie ziet erop toe, tuchtcolleges leggen zwaardere maatregelen op wanneer geen of onvoldoende openheid is gegeven en er is een wettelijke verplichting (Wkkgz, art. 10 lid 3) dat de zorgverlener “onverwijld mededeling doet van de aard en toedracht van incidenten”.
Ook het zorgveld zelf is doordrongen van de noodzaak dat openheid na incidenten in ieders belang is, evenals aansprakelijkheidsverzekeraars en beroepsorganisaties, getuige ook de door hun opgestelde Gedragscode Openheid Medische Incidenten (GOMA). 

 

Wat ontbreekt is (structureel ingebed) onderwijs en training voor de zorgverleners van wie deze openheid wordt verwacht. Nog teveel heerst de opvatting, zowel binnen als buiten het zorgveld, dat ze hiertoe zijn geëquipeerd omdat ze getraind worden in het voeren van slechtnieuwsgesprekken. Helaas volstaat dit niet, een gesprek na een incident, waarbij de zorgverlener zelf deel uitmaakt van het slechte nieuws, vraagt andere vaardigheden.

Een andere belemmerende factor is dat zorgverleners te weinig kennis en te veel vrees hebben over wat wel en niet gezegd mag worden. Tot op de dag van vandaag komen we nog zorgverleners (jong en oud) tegen die ervan overtuigd zijn dat ze zichzelf of hun organisatie in problemen brengen, zodra ze open en eerlijk zijn over incidenten. 

De Stichting wil bewerkstelligen dat alle zorgverleners de benodigde kennis opdoen over de voordelen van openheid en de kans geboden wordt om zich in deze gespreksvaardigheid te bekwamen. 
Het zorgveld is versnipperd, ervaring leert dat kwaliteitsinstrumenten met wisselend succes worden geïmplementeerd. 

 

De Stichting biedt de mogelijkheid voor een gecoördineerde, integrale aanpak voor de zorg; het komt zowel de snelheid van de implementatie als de eenduidigheid ten goede. 
 

De Stichting wil een verschil maken voor alle* getroffenen van een medisch incident in:

·         hun verwerking;
·         de kans op een tijdige herstelbehandeling voor de getroffen patiënt (indien mogelijk);
·         het wegnemen of reduceren van nodeloze negatieve energie;
·         het voorkomen van onnodige juridisering;
·         het voorkomen van onnodige kosten en
·         het werkplezier van de zorgverleners (tevens ten behoeve van de continuïteit van zorg en patiëntveiligheid).

*zowel patiënten, nabestaanden, zorgverleners als de organisaties waar zij werkzaam zijn (resp. de 1st, 2nd en 3rd victims).

Indien u de Stichting wilt helpen haar doelstellingen te verwezenlijken, ziet zij graag uw donatie tegemoet: 

IBAN NL41 INGB 0007205024, tnv Stichting Openheid na Incidenten. Bij voorbaat veel dank!